ചിരി മറന്നവരുമുണ്ട്‌
ചിരിക്കുമ്പോള്‍
വക്കു പൊട്ടിയ പോലെയാവുന്നവരും

വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല,
പരിശീലിച്ചത് മറന്ന
കുതിരകളെപ്പോലെയാണ് അപ്പോള്‍ !
പന്തയക്കളങ്ങളിൽ അവ പകച്ചു നിലക്കും

വേണമെന്ന്  വിചാരിച്ചല്ല

Read More

നവംബർ 8ആം തീയതി, ദിവസം തീരാൻ വെറും മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 500 രൂപയുടെ യും 1000 രൂപയുടെയും കറൻസി നോട്ടുകൾക്ക്Read More

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയെ ശുചീകരിക്കാൻ ഈ നീക്കത്തിനു കഴിയുമോ?

Read More


സൊമാലിയ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ്

Saikatham Online Malayalam Magazine

ലോകത്തിലെ മുപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുകയും കോടിക്ക ണക്കിനാളുകൾ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 2016 തികയുമ്പോൾ ലോകജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലദൗർലഭ്യം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വരുംതലമുറ വെളളത്തിനുവേണ്ടി സംഘർഷത്തിലേർപ്പെ ടേണ്ടി വരുന്ന ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. ‘ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ടു നോബേൽസമ്മാനങ്ങൾക്ക് അർഹനാണ് ഒന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനും രണ്ടാമത്തേത് സമാധാനത്തിനും’ ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ വിസ്മരിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. ലോകജനതയിൽ 110കോടി ആളുകൾക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യവികസന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദരിദ്രരാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 10ശതമാനവും കുടിവെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴി ക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു ജലഗോളമായ ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ 97.5 ശതമാനവും ഉപ്പുകലർന്ന സമുദ്രജലമാണ്. ഭൂഗോളത്തി ലെ മൊത്തം ജലത്തിന്റെ രണ്ടരശതമാനം ശുദ്ധജലവും അതിന്റെ 70ശതമാനവും മഞ്ഞും മഞ്ഞുകട്ടയുമാണ്. 30ശതമാന ത്തിനടുത്ത് ഭൂഗർഭജലവുമാണ്. ഭൂമിയിലെ മൊത്തം ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അര ശതമാനം മാത്രമാണ് നദിയിലും തടാകങ്ങRead More